ขำฤกษ์ จันธิมาพร. 2015. “มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคบ้านจัดสรร : กรณีศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 3 (2):110-25. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38736.