มูลงาม นคร. 2015. “ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในประเทศไทย”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 3 (2):95-109. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38733.