เทพหัสดิน ณ อยุธยา วัลลภา. 2015. “แนวทางการพัฒนาบัณฑิตไทย”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 4 (1):1-9. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38654.