เสรีพัฒนานนท์ อติกร, คชภูมิ พงษ์สวัสดิ์, และ น้ำหอมจันทร์ ธนากร. 2015. “การวัดโคโรนาดีสชาร์จจากการทดสอบฉนวนแข็งตามมาตรฐาน IEC 60243-1”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 5 (1):105-12. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38636.