กุลลิ้มรัตน์ชัย ประภาพร, และ อ่อนบุญเอื้อ ธัชกร. 2015. “สื่อการสอนเรื่องการประกอบคอมพิวเตอร์โดยใช้รูปแบบของ IMMCAI”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 5 (1):91-98. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38634.