สุวรรณรักษ์ ทิพวัลย์, และ เชี่ยวโสธร ดูวอล อัญชลี. 2015. “การใช้ยาในผู้สูงอายุ”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 8 (2):79-86. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/37740.