แพทย์รังสี นิสรา. 2015. “การเพิ่มพูนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาการบิน”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 8 (2):38-44. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/37735.