หงษ์ชูเวช ยุพาพร. 2024. “การลดปัจจัยเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 18 (1):32-43. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/266906.