อ่อนบุญเอื้อ ธัชกร. 2014. “บาร์โค้ด 2 มิติสร้างได้อย่างไร”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 6 (1):26-33. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/25777.