คชภูมิ พงษ์สวัสดิ์, เสรีพัฒนานนท์ อติกร, และ น้ำหอมจันทร์ ธนากร. 2014. “ชุดทดสอบการกระจายแสงควบคุมด้วยสเต็ปปิ้งมอเตอร์”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 6 (2):110-16. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/25731.