ภิรมย์ฤทธิ์ ศิริวรรณ, และ ทินาภรณ์ สุคนธ์ทิพย์. 2014. “การออกแบบศูนย์ข้อมูลตามรูปแบบการใช้งานและขนาดขององค์กร”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 6 (2):30-38. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/25721.