ชวนิชย์ สุภกัญญา, และ มนูเสวต ปริยากร. 2014. “การให้บริการแก่ผู้โดยสารของท่าอากาศยาน ในการกำกับดูแลของกรมการบินพลเรือน”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 7 (1):32-39. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/25692.