เกิดผล กฤติยา, จงแจ่มฟ้า กีรติ, และ เศรษฐเสถียร ปรัชภรณ์. 2022. “รูปแบบสนับสนุนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปภาคตะวันออกของประเทศไทย”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 16 (3):67-77. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/256234.