แจ้งกรณ์ ศิริประภา, และ พัฒนสัมพันธ์ อัครกิตติ์. 2022. “การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและ ภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 16 (3):42-55. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/255735.