จาริกสกุลชัย จันทรรัตน์, ศิลปรัศมี รัฐพล, ราวินิจ พลอยฌญารินทร์, มณีวรรณะ ณัฏฐปวีร์, น้อยเจริญ รสริน, และ ใจมา สุกานดา. 2022. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้สมุนไพรไทยในช่วงสถานการณ์ COVID-19 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 16 (2):135-51. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/255216.