คณาศรี ธีรศาสตร์, และ เพรชภักดี จิตกรณ์. 2022. “พัดลมระบายอากาศผลิตไฟฟ้าสำหรับโรงเรือนเลี้ยงผลิตไก่เนื้อ”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 16 (1):154-61. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/254087.