ศักดิ์เพชร นรเทพ, หับเจริญ กนกวรรณ, และ หนูแสง วิเลิศวัฒน์. 2021. “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่โรงงานฮาลาล กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 15 (3):114-29. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/249650.