สำรวยรื่น กิ่งแก้ว, และ ศรีเบญจมาศ นิธิพงศ์. 2021. “ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 15 (1):155-66. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/245803.