ถี่ป้อม สรัญญา, และ ทองเสริม สุกัลยา. 2021. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 15 (1):99-113. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/243792.