หาญยุทธ อรนันท์. 2020. “กระบวนการคิด กระบวนการพยาบาล : การนำไปใช้”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 14 (1):220-22. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/240984.