ปาคำวัง เจษฎาพร, คุ้มทรัพย์ กาญจน์, และ ทิมศร เกรียงไกร. 2020. “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 14 (1):24-33. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/240508.