วสีวีรสิว์ วิราสิริริ์, จันทรโมลี สุรีย์, วิเศษแก้ว ศิริวรรณ, และ ศรีลาธรรม ทิพย์สุคนธ์. 2020. “พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรและระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส ในเลือดของเกษตรกร อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 14 (1):58-70. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/240262.