ชูประดิษฐ์ สุภัทร, เขียนงาม นงลักษณ์, และ สมนาศักดิ์ อัจฉราวดี. 2019. “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์กับความเครียดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 13 (3):173-87. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/231767.