วงษ์สกุล อังคณา. 2019. “บทบาทของสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็งในระดับโมเลกุล”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 13 (3):59-66. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/231515.