จันทร์สวัสดิ์ บุญมี. 2019. “AVIATION WEATHER”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 13 (2):320-22. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/208772.