ศรีสุขคำ ทวีวรรณ, และ จูหว้า สมคิด. 2019. “การพัฒนารูปแบบการดูแลก่อนนำส่งสถานพยาบาลแบบมีส่วนร่วมสำหรับผู้สูงอายุในเขตลุ่มน้ำแม่ต๋ำ จังหวัดพะเยา”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 13 (2):307-19. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/208091.