หมายมั่น ฐิติกร, ทองมาก ชำนาญ, และ ทีฆทรัพย์ สมบัติ. 2019. “การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในกระบวนการชุบฮาร์ดโครมลูกกลิ้ง”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 13 (2):83-99. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/207894.