โออินทร์ ศุภฤกษ์. 2019. “การพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 13 (2):74-82. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/207884.