รอดเข็ม รุจา, และ ไชยประสิทธิ์ สุดารัตน์. 2019. “สังคมสูงวัย: เทคโนโลยีกับผู้สูงอายุ”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 13 (2):36-45. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/207729.