รงค์ทอง อมลรดา, และ คำสอน สุพัฒนา. 2019. “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของประชาชน อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 13 (1):147-58. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/177154.