เวศพันธุ์ ธ.; ทองสุวรรณ ฐ.; น้ำหอมจันทร์ ธ.; คงทวี ป.; บ้านนบ ส. การทดสอบศักยภาพกังหันลมแบบซ้อนใบ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 1, n. 2, p. 84–87, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38868. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.