สะรุโณ ย. ทำบัญชีให้เป็น เห็นเงินออม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 1, n. 2, p. 41–47, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38858. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.