บุ้งจันทร์ ณ. การบริหารจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในองคืการธุรกิจที่ก่อสร้างในงานภาครัฐ. EAU Heritage Journal Science and Technology, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 109–116, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38830. Acesso em: 9 dec. 2022.