เสรีภาพ ท. "จักรวาล" และ "ไข่" จากวรรณกรรมท้องถิ่น ประเภทปรัมปราคติ. EAU Heritage Journal Science and Technology, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 68–81, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38826. Acesso em: 9 dec. 2022.