หัสโรค์ ก. กระบวนการผลิตแกลบเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง. EAU Heritage Journal Science and Technology, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 60–67, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38824. Acesso em: 9 dec. 2022.