บุญสม ธ. Brazilian Regional Fictionalists: Universal Truth. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 2, n. 1, p. 46–59, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38823. Acesso em: 31 พ.ค. 2024.