มาลัยวงศ์ ค. แบบจำลองความสามารถในการสอน. EAU Heritage Journal Science and Technology, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 1–13, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38818. Acesso em: 9 dec. 2022.