อุปถัมภ์ พ. ต้นแบบเว็บเบสสำหรับการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมอัตโนมัติ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 2, n. 2, p. 76–82, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38810. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.