ตั้งตรงจิตร ภ. การพัฒนาระบบการขนส่ง: ศึกษาเฉพาะกรณีระบบการขนส่งทางรถไฟของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 3, n. 1, p. 64–75, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38754. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.