รอดประเสริฐ ป. ความสามารถในการบริหาร และการพัฒนางานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 3, n. 1, p. 25–38, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38748. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.