ขำฤกษ์ จ. มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคบ้านจัดสรร : กรณีศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 3, n. 2, p. 110–125, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38736. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.