มูลงาม น. ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในประเทศไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 3, n. 2, p. 95–109, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38733. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.