เทพหัสดิน ณ อยุธยา ว. แนวทางการพัฒนาบัณฑิตไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 4, n. 1, p. 1–9, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38654. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.