จันทนา ส. นวัตกรรมทางการตลาดของอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออกในประเทศไทย: ผลการดำเนินงาน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 4, n. 2, p. 19–26, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38644. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.