เสรีพัฒนานนท์ อ.; คชภูมิ พ.; น้ำหอมจันทร์ ธ. การวัดโคโรนาดีสชาร์จจากการทดสอบฉนวนแข็งตามมาตรฐาน IEC 60243-1. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 5, n. 1, p. 105–112, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38636. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.