กุลลิ้มรัตน์ชัย ป.; อ่อนบุญเอื้อ ธ. สื่อการสอนเรื่องการประกอบคอมพิวเตอร์โดยใช้รูปแบบของ IMMCAI. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 5, n. 1, p. 91–98, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38634. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.