นนทะสุด ส. RFID เทคโนโลยีที่ยังเติบโต. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 5, n. 2, p. 28–36, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/37958. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.