ปันมา ก. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารระหว่างประเทศทางด้านที่นั่ง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 8, n. 2, p. 106–114, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/37743. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.