สุวรรณรักษ์ ท.; เชี่ยวโสธร ดูวอล อ. การใช้ยาในผู้สูงอายุ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 8, n. 2, p. 79–86, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/37740. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.