แพทย์รังสี น. การเพิ่มพูนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาการบิน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 8, n. 2, p. 38–44, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/37735. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.